+48 502 576 567 biuro@transglob.com.pl

Regulamin świadczenia usług

1. Niniejszy regulamin dotyczy zleceń na wykonywanie tłumaczeń składanych za pośrednictwem strony www.transglob.com.pl, adresu mailowego biuro@transglob.com.pl lub info@transglob.com.pl. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

2. Biuro Tłumaczeń Trans Glob zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z ustalonymi przez Biuro Tłumaczeń i Klienta warunkami zlecenia.

3. Wielkość jednej strony tłumaczeniowej to 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Zlecenia obejmujące tekst zawierający mniej znaków niż 1500 przy tłumaczeniach zwykłych lub 1125 przy tłumaczeniach przysięgłych są traktowane jako cała strona.

4. Jeżeli przy tłumaczeniu zachodzi konieczność zastosowania specyficznej terminologii, Klient powinien dostarczyć glosariusz zawierający słownictwo, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W innym przypadku Biuro Tłumaczeń Trans Glob zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, choć mogącego odbiegać od tego stosowanego przez Klienta.

5. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia), a po ich wykonaniu, przed publikacją, wymagają akceptacji ze strony Klienta.

6. Prawa autorskie do tłumaczeń Klient nabywa w chwili opłacenia danego tłumaczenia. Z tą też chwilą nabywa prawo do wykorzystania tłumaczeń na wszystkich polach, z wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, do których to stosuje się punkt 5.

7. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu.

8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty udostępnienia Klientowi przetłumaczonego tekstu. Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularzu reklamacyjnego na adres biuro@transglob.com.plNiezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń i jego prawo do złożenia reklamacji wygasa. Nieopłacenie przez Klienta należności za tłumaczenie w terminie powoduje wygaśnięcie prawa do złożenia reklamacji.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Biuro Tłumaczeń Trans Glob jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż7 dni. Jeżeli Biuro Tłumaczeń Trans Glob nie zdoła usunąć wad w tym terminie, Klient ma prawo do zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej stosunkowi ilości tekstu przetłumaczonego wadliwie do całości tekstu podlegającego tłumaczeniu.

10. Reklamacji nie podlegają: układ graficzny tłumaczenia, jeśli nie był uzgodniony, stylistyka tłumaczenia, terminologia, jeśli jest poprawna.

11. Biuro Tłumaczeń Trans Glob nie odpowiada za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zakres i charakter
odpowiedzialności Biura Tłumaczeń Trans Glob jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie.

12. Zlecając tłumaczenie Klient zezwala Biuru Tłumaczeń Trans Glob na umieszczenie swojego logo/ logotypu na stronie www.transglob.com.pl wśród klientów, dla których Biuro Tłumaczeń Trans Glob wykonywało swoje usługi.

 

 …………………………………………………………………………..

 

Klauzula Poufności

Zasady ogólne

1.1. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do utrzymania pełnej poufności wszystkich dokumentów oraz informacji przekazanych przez Klienta.

1.2. Biuro tłumaczeń TransGlob zobowiązuje również tłumaczy współpracujących z Biurem do przestrzegania zasad poufności. 

Rodzaje Danych Objętych Poufnością:

2.1. Wszelkie dokumenty, teksty, informacje i dane przekazane do biura tłumaczeń są traktowane jako poufne.

2.2. Dotyczy to zarówno treści dokumentów, jak i informacji identyfikujących Klienta.

Zakres Odpowiedzialności:

3.1. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych Klienta przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

3.2. Tłumacze zobowiązani są do zachowania najwyższej staranności w przetwarzaniu dokumentów oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim.

Przekazywanie Danych:

4.1. Biuro Tłumaczeń nie przekazuje danych Klienta żadnym osobom ani instytucjom bez wyraźnej zgody Klienta, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Tłumacze otrzymują jedynie te informacje, które są niezbędne do wykonania zlecenia tłumaczenia i są zobowiązani do nieudostępniania tych informacji innym osobom.

Okres Poufności:

5.1. Zobowiązujemy się do utrzymania poufności we wszystkich sprawach objętych zleceniem tłumaczenia przez okres, który zostanie uzgodniony z Klientem.

5.2. Po zakończeniu okresu poufności, Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich danych Klienta z naszych systemów.

Odpowiedzialność Prawna:

6.1. Naruszenie zasad poufności może skutkować odpowiedzialnością prawną.

6.2. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku naruszenia zasad poufności przez tłumaczy współpracujących z biurem.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Informacja o RODO

(ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest TransGlob Ireneusz Srokowski, ul. Ruska 2, I p.  ; 50-079 Wrocław  

Cel Przetwarzania Danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zleceń tłumaczeniowych oraz prowadzenia działań związanych z funkcjonowaniem biura tłumaczeń.

Podstawy Prawne Przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Kategorie Odbiorców Danych: Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym, w tym tłumaczom współpracującym z biurem tłumaczeń. Każda osoba mająca dostęp do danych zobowiązana jest do zachowania poufności.

Okres Przechowywania Danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Osób, których Dane dotyczą: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Poufność Danych: Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Tłumacze współpracujący z biurem są zobowiązani do zachowania poufności informacji przekazanych w związku z zleceniem tłumaczenia.

Kontakt: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z nami pod  adresem e-mail: biuro@transglob.com.pl