+48 502 576 567 biuro@transglob.com.pl

Regulamin świadczenia usług

1. Niniejszy regulamin dotyczy zleceń na wykonywanie tłumaczeń składanych za pośrednictwem strony www.transglob.com.pl lub adresu mailowego biuro@transglob.com.pl. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

2. Biuro Tłumaczeń Trans Glob zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z ustalonymi przez Biuro Tłumaczeń i Klienta warunkami zlecenia.

3. Wielkość jednej strony tłumaczeniowej to 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Zlecenia obejmujące tekst zawierający mniej znaków niż 1500 przy tłumaczeniach zwykłych lub 1125 przy tłumaczeniach przysięgłych są traktowane jako cała strona.

4. Jeżeli przy tłumaczeniu zachodzi konieczność zastosowania specyficznej terminologii, Klient powinien dostarczyć glosariusz zawierający słownictwo, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W innym przypadku Biuro Tłumaczeń Trans Glob zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, choć mogącego odbiegać od tego stosowanego przez Klienta.

5. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji(płatnej +50% wartości zlecenia), a po ich wykonaniu, przed publikacją, wymagają akceptacji ze strony Klienta.

6. Biuro Tłumaczeń Trans Glob podejmuje niezbędne środki w celu ochrony danych Klienta i tekstów zlecanych do tłumaczenia. Biuro Tłumaczeń Trans Glob zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów osobom współpracującym z Biurem Tłumaczeń Trans Glob w celu realizacji zlecenia.

7. Płatność w przypadku klientów indywidualnych oraz przy pierwszym zleceniu pochodzącym od innych podmiotów jest dokonywana z po realizacji tłumaczenia. Strony mogą uzgodnić termin płatności dla danego zlecenia. Przed dokonaniem płatności Klient ma prawo otrzymać próbkę tłumaczenia.

8. Prawa autorskie do tłumaczeń Klient nabywa w chwili opłacenia danego tłumaczenia. Z tą też chwilą nabywa prawo do wykorzystania tłumaczeń
na wszystkich polach, z wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, do których to stosuje się punkt 5.

9. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu.

10. Klienta ma prawo wyboru trybu realizacji tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń Trans Glob.

Dostępne tryby:
– zwykły 
-przyspieszony (dopłata 30% wartości realizowanej usługi),
– expressowy (dopłata 50% wartości realizowanej usługi).

11. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty udostępnienia Klientowi przetłumaczonego tekstu. Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularzu reklamacyjnego na adres biuro@transglob.com.plNiezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń i jego prawo do złożenia reklamacji wygasa. Nieopłacenie przez Klienta należności za tłumaczenie w terminie powoduje wygaśnięcie prawa do złożenia reklamacji.

12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Biuro Tłumaczeń Trans Glob jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż7 dni. Jeżeli Biuro Tłumaczeń Trans Glob nie zdoła usunąć wad w tym terminie, Klient ma prawo do zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej stosunkowi ilości tekstu przetłumaczonego wadliwie do całości tekstu podlegającego tłumaczeniu.

13. Reklamacji nie podlegają: układ graficzny tłumaczenia, jeśli nie był uzgodniony, stylistyka tłumaczenia, terminologia, jeśli jest poprawna.

14. Biuro Tłumaczeń Trans Glob nie odpowiada za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zakres i charakter
odpowiedzialności Biura Tłumaczeń Trans Glob jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie.

15. Zlecając tłumaczenie Klient zezwala Biuru Tłumaczeń Trans Glob na umieszczenie swojego logo/ logotypu na stronie www.transglob.com.pl wśród klientów, dla których Biuro Tłumaczeń Trans Glob wykonywało swoje usługi.